Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2016

kociolek
21:24
4959 23af 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viakjuik kjuik
kociolek
21:24
0121 51fd 500
Reposted fromoll oll
kociolek
21:23
4994 e992
Reposted fromGIFer GIFer viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
kociolek
21:23
5028 29ac 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawojtekj wojtekj
kociolek
21:23
6054 b3b7
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viawojtekj wojtekj
kociolek
21:22
Reposted frombluuu bluuu viamiaki miaki
kociolek
21:22
Reposted frombluuu bluuu viamiaki miaki
kociolek
21:22
Reposted frombluuu bluuu viamiaki miaki
kociolek
21:22
Reposted frombluuu bluuu viamiaki miaki
kociolek
21:22
Reposted fromgreensky greensky viawojtekj wojtekj
kociolek
21:22
Reposted frombluuu bluuu viawojtekj wojtekj
kociolek
21:21
6408 fc51
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamiaki miaki
kociolek
21:21
9878 b4e6
Reposted fromcholera cholera viamiaki miaki
kociolek
21:21
kociolek
21:21

November 17 2016

kociolek
16:58
Reposted frombluuu bluuu viayamachanna yamachanna
kociolek
16:57
Ten rok pokazał mi, że obojętnie co się nie dzieje wstaję. Podnoszę dupę i idę dalej. Narzekam. Strasznie, ale zawsze ruszam naprzód.
— I życzę Wam i sobie, aby w kolejnym roku było więcej szczęścia i żebyście mniej razy musieli się otrząsać po porażkach. Więcej sukcesów! Szczęśliwego moja zupowa rodzino!
kociolek
16:57
Odwaga to stan, kiedy nikt inny nie wie, że się boisz.
— Bóg zawsze znajdzie Ci pracę
kociolek
16:57
kociolek
16:57
6341 5b21 500
Reposted frompjoter pjoter viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl